Thursday, December 28, 2017


Bước 1: Truy cập vào Blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Kiểm tra xem template của bạn có đoạn code bên dưới chưa, nếu chưa thì chèn thêm nó vào trước thẻ đóng </head>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'/>
Bước 3: Tìm đến trước thẻ đóng ]]></b:skin> hoặc </style> chèn đoạn css bên dưới vào.
#wrap {
margin: 20px auto;
text-align: center;
} #wrap br {
display: none;
} .btn-slide, .btn-slide2 {
position: relative;
display: inline-block;
height: 50px;
width: 200px;
line-height: 50px;
padding: 0;
border-radius: 50px;
background: #fdfdfd;
border: 2px solid #0099cc;
margin: 10px;
transition: .5s;
} .btn-slide2 {
border: 2px solid #efa666;
} .btn-slide:hover {
background-color: #0099cc;
} .btn-slide2:hover {
background-color: #efa666;
} .btn-slide:hover span.circle, .btn-slide2:hover span.circle2 {
left: 100%;
margin-left: -45px;
background-color: #fdfdfd;
color: #0099cc;
} .btn-slide2:hover span.circle2 {
color: #efa666;
} .btn-slide:hover span.title, .btn-slide2:hover span.title2 {
left: 40px;
opacity: 0;
} .btn-slide:hover span.title-hover, .btn-slide2:hover span.title-hover2 {
opacity: 1;
left: 40px;
} .btn-slide span.circle, .btn-slide2 span.circle2 {
display: block;
background-color: #0099cc;
color: #fff;
position: absolute;
float: left;
margin: 5px;
line-height: 42px;
height: 40px;
width: 40px;
top: 0;
left: 0;
transition: .5s;
border-radius: 50%;
} .btn-slide2 span.circle2 {
background-color: #efa666;
} .btn-slide span.title,
.btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title2,
.btn-slide2 span.title-hover2 {
position: absolute;
left: 90px;
text-align: center;
margin: 0 auto;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #30abd5;
transition: .5s;
} .btn-slide2 span.title2,
.btn-slide2 span.title-hover2 {
color: #efa666;
left: 80px;
} .btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title-hover2 {
left: 80px;
opacity: 0;
} .btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title-hover2 {
color: #fff;
}
Bước 4: Save Template (Lưu mẫu) lại.
Bước 5: Khi viết bài viết, để chèn nút Demo và Download thì bạn chuyển qua chế độ HTML sau đó dán đoạn HTML sau vào tương ứng:
<div id="wrap"><a class="btn-slide" href="http://hphuc216.blogspot.com/" target="_blank"> <span class="circle"><i class="fa fa-rocket"></i></span> <span class="title">Demo</span> <span class="title-hover">Click here</span> </a> <span class="circle"><i class="fa fa-rocket"></i></span> <span class="title">Demo</span> <span class="title-hover">Click here</span></a> <a class="btn-slide2" href="http://hphuc216.blogspot.com/" target="_blank"> <span class="circle2"><i class="fa fa-download"></i></span> <span class="title2">Download</span> <span class="title-hover2">Click here</span> </a> </div> <span class="circle2"><i class="fa fa-download"></i></span> <span class="title2">Download</span> <span class="title-hover2">Click here</span></a></div>
Lưu ý: Thay đường link https://hphuc216.blogspot.com  thành đường link của bạn.

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

1 comment:

Xem Hướng Dẫn Bình Luận