Sunday, June 25, 2017

CP or FAQ 5s
--------------------------------------------------------------------------------------------- DÙNG 4 CLONE LÀM : - Chuyển ngôn ngữ cả 4 clone thành English ( US ) . Không cần fake IP pacman emoticon  - Vào tường nhà victim .
*Clone 1 : Report => Report this account => This timeline is pretending to be me or someone I know => Me => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))
*Clone 2 : Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))
*Clone 3 : Report => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))
*Clone 4 : Report => This timeline is using a fake name => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))
# Nếu muốn ạc nó die nhanh thì chỉ cần cho thêm link 13t ,14t

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: