Saturday, May 27, 2017

Fake IP Nga + Ngôn Ngữ Deutsch
Link 13t: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Bướcc 2 : Nhập Url Victim
Bước 3: Tên Nạn Nhân
Bước 4: Chon 9 Năm
Bước 5: Coppy Câu Thần Chú Này Và Gửi
Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook
Link 14t: https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Bước 6: Nhập Url Victim
Bước 7: Chọn 10 Năm
Bước 8: Coppy Câu Than Chú Này Và Gui : Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook
rồi vào link 808 ( cần 1 cmnd chuẩn edit info mình nhé )
https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn dòng thứ 3 =>chọn Dòng 2=>chọn tiếpp dòng 2
Dòng 1 điền tên đầy đủ của bạn
Dòng 2 điền mail của bạn
Dòng 3 tên đầy đủ của victim
Dòng 4 ID@facebook.com
Dòng 5 link victim
Up cmnd
Dòng 6 điền: Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Chọn dòng thứ 3 =>chọn Dòng 2=>chọn tiếp dòng 2
Dòng 1 điền tên đầy đủ của bạn
Dòng 2 điền mail của bạn
Dòng 3  điền tên đầy đủ của victim
Dòng 4 ID@facebook.com
Dòng 5 link victim
Up cmnd
Dòng 6 điền: Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook
Kết quả hình ảnh cho report 13t

Bài Trước Đó
First

Posted By:

2 comments:

Xem Hướng Dẫn Bình Luận